Privacybeleid

MEDIROL BENELUX

Adres maatschappelijke zetel: Vierschaarstraat 31 – 9160 Lokeren
info@medirol-benelux.com
+32 (0)3 246 77 77
Ondernemingsnummer: BTW BE 0784.611.620.
RPR Dendermonde
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door
intellectuele rechten en behoren toe aan MEDIROL BENELUX of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet
als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

MEDIROL BENELUX levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn.
Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie
onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke
inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

MEDIROL BENELUX kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van
de informatie op deze site.

Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan altijd zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.
MEDIROL BENELUX geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor een
slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien
uit de toegang tot of het gebruik van de website.

MEDIROL BENELUX kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere manier aansprakelijk worden gesteld voor
schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking,
van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur
of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze
websites of pagina’s impliceert op geen enkele manier een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

MEDIROL BENELUX verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval
aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.

Privacybeleid
MEDIROL BENELUX verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons
privacy beleid, kan je terecht de zaakvoerder op info@medirol-benelux.com.

Verwerkingsdoeleinden
MEDIROL BENELUX verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van
bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. “f. Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te
ondernemen” van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld
met andere vennootschappen (van MEDIROL BENELUX) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met
MEDIROL BENELUX verbonden zijn of met enige andere partner van MEDIROL BENELUX ;

MEDIROL BENELUX garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de
persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten
te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen,
de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis
van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens
te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@medirol-benelux.com;
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Cookiebeleid
Het gebruik van cookies
Tijdens je bezoek aan onze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat
door de server van een website in de browser van jouw computer of op je mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt.
Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Je kan je internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie
geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Dit kan je doen via de instellingen van je browser
(via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat je
bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met ons gebruik van cookies.

Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”).
Google Analytics maakt ook gebruik van “cookies” om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde
informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers
in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit
op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie
namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van
cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij willen je er echter op wijzen dat je in dat geval wellicht
niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van
de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Facebookpixel
MEDIROL BENELUX maakt gebruik van de Facebook-pixel om bezoekers gepersonaliseerde advertenties te kunnen bezorgen.
Via jouw persoonlijke Facebookinstellingen kan je deze verwerking verhinderen.

CONTACTGEGEVENS MEDIROL BENELUX

Tel.: +32 (0)3 246 77 77

E-mail: info@medirol-benelux.com